شماره حساب

بانک آینده

کاظم زمانی

شماره کارت

6362-1410-5213-2421

شماره شبا

IR26-062-000000-0301-7471-130-02