مکان  مسکن رایگان  توضیحات و شرایط 
 Liwa  دارد  تسلط کامل به زبان عربی (الزامی). تسلط به زبان انگلیسی مزیت محسوب می شود+پرومتریک و دیتافلو
مسقط  دارد حداقل 3 سال سابقه کار + تسلط به زبان انگلیسی + پرومتریک و دیتافلو
مسقط  دارد حداقل 4 سال سابقه کار + تسلط به زبان انگلیسی + پرومتریک و دیتافلو
مسقط  دارد حداقل 5  سال سابقه کار + تسلط به زبان انگلیسی + پرومتریک و دیتافلو
مسقط  دارد بالای 10 سال سابقه کار + تسلط به زبان انگلیسی + پرومتریک و دیتافلو