مکان  مسکن رایگان  توضیحات و شرایط 
 مسقط دارد  خانم+ بالای 6 سال سابقه کار+ مسلط به زبان انگلیسی + آزمون پرومتریک + دیتافلو